Wyższe limity przychodów dla KPiR od 2017 roku

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . ,

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest uproszczoną księgowością, pozwalającą niektórym podatnikom na rozliczanie się z urzędem skarbowym na łatwiejszych zasadach niż te przypisane do pełnej księgowości. Osoby prowadzące KPiR – w formie tradycyjnej lub księgowości internetowej, powinni zwrócić uwagę na zwiększający się od 2017 roku limit przychodów związanych z KPiR.

książka przychodów i rozchodów2 mln euro zamiast 1,2 mln euro

Do końca 2016 roku w Polsce będzie obowiązywał limit przychodów w wysokości 1 200 000 euro, do którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów, nazywane w skrócie KPiR. Nie ma problemu, aby uproszczoną księgowość w takiej właśnie formie realizować w nowoczesny sposób, za pośrednictwem księgowości internetowej, co zmniejsza koszty ponoszone z tego tytułu przez przedsiębiorcę i ułatwia wiele czynności formalnych.

Od nowego, 2017 roku wspominany limit przychodów wzrośnie, na mocy projektu ustawy z dnia 1 lipca 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Projekt został opracowany przez Ministerstwo Rozwoju i zakłada zwiększenie limitu przychodów dla podatników prowadzących KPiR do poziomu 2 000 000 euro.

Próg przychodów dla ksiąg podatkowych nie był waloryzowany od 2008 roku, kiedy to podniesiono go z poziomu 800 000 euro do 1 200 000 euro. W projekcie ustawy zaproponowano zwiększenie limitu, ponieważ stale, z roku na rok zwiększa się wolumen obrotu gospodarczego przedsiębiorstw w Polsce, a ustawy muszą odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom rynkowym.

Zdaniem autorów projektu ustawy, podwyższenie progu ułatwi wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce, dla co najmniej kilku tysięcy przedsiębiorców. Nie będą oni zmuszeni do przejścia z podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe i do prowadzenia pełnej księgowości, która pociąga za sobą niebagatelne koszty i wymaga znacznie większego zaangażowania czasu i zasobów ludzkich w prawidłowe księgowanie zdarzeń gospodarczych na gruncie prowadzenia działalności gospodarczej.

Ciekawostka

Szacuje się, że koszty prowadzenia pełnej księgowości są nawet do 5 razy wyższe, niż koszty prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zwłaszcza w ramach księgowości internetowej.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro, m.in. limitu przychodów dla KPiR, dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na dzień 1 października roku poprzedzającego rok obrotowy. W związku z tym, że średni kurs euro na dzień 1 października 2015 roku wynosił 4,2437 zł, limit dla prowadzenia ksiąg rachunkowych wynosi obecnie 5 092 440 zł.