Split Payment w VAT

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe .

Od 1 lipca 2018 roku wchodzą w życie w Polsce przepisy dotyczące systemu rozliczeń VAT. Wprowadzają one mechanizm podzielonej płatności, czyli tzw. split payment. Ma on być jak na razie dobrowolny. Na czym polega split payment i czy wpłynie na działalność czynnych podatników VAT?

Czym jest split payment?

Mechanizm podzielonej płatności, nazywany z języka angielskiego split payment, jest rozwiązaniem dotyczącym systemu rozliczenia podatku VAT. Celem jego wprowadzenia jest uszczelnienie podatku VAT w Polsce. Split payment polega na tym, że w przypadku przedsiębiorców – czynnych podatników VAT, którzy zdecydują się na wykorzystywanie w praktyce takiego rozwiązania, kwota netto wynagrodzenia za dostawę towarów czy wykonanie usługi będzie trafiać na rachunek bankowy, natomiast kwota podatku VAT zostanie przekazana na specjalnie utworzone w tym celu konto bankowe. Dostęp do tzw. rachunku VAT będzie ograniczony.

Korzyścią gwarantowaną przez ustawodawcę dla podatników stosujących przy rozliczaniu VAT mechanizm podzielonej płatności, będzie zniesienie konsekwencji związanych z zaległościami podatkowymi dostawcy i solidarną odpowiedzialnością za nie. Nabywca stosujący split payment uwalnia się też od karnych odsetek i sankcji VAT, jeśli urząd skarbowy zakwestionowałby wysokość kwoty VAT do odliczenia przedstawionej przez podatnika na fakturze.

split paymentRyzyko utraty płynności finansowej

O zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności w VAT decyduje nabywca, nie sprzedawca. Dlatego uzależnia od swojej decyzji wpływy finansowe innych przedsiębiorstw. Przy split payment sprzedawca towarów lub usług będzie miał do dyspozycji wyłącznie sumę pomniejszoną o kwotę podatku VAT. W praktyce otrzyma od nabywcy towarów lub usług wynagrodzenie netto. Na rachunku VAT znajdzie się pewna kwota odpowiadająca wysokości podatku, którą przedsiębiorca będzie mógł wykorzystać na poczet zapłaty VAT kontrahentom przedsiębiorcy.

Na czym to polega?

Dla nabywcy niewiele się zmieni przy wykorzystaniu nowego mechanizmu związanego z podatkiem VAT. Zastosowanie split payment jest rzeczą prostą. Muszą jedynie wskazać w specjalnym komunikacie kwotę brutto oraz w osobnym miejscu kwotę podatku VAT. Na podstawie tych dwóch danych system bankowy automatycznie będzie księgował płatność na bieżącym rachunku przedsiębiorcy i wyodrębnionym rachunku VAT.

Część wynagrodzenia, które znajdzie się na rachunku VAT będzie należała do przedsiębiorcy, ale zostanie wprowadzone ograniczenia co do tego, jak kwotę z tego konta wykorzystać. Możliwe będzie wykonywanie z konta VAT przelewów między rachunkami VAT. Dlatego podmioty stosujące split payment będą mogły opłacić zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług względem fiskusa z rachunku VAT.

Niewykluczone ponadto, że dokonanie przelewu z rachunku VAT na bieżące konto przedsiębiorcy będzie możliwe, ale wyłącznie dla celów uregulowania należności podatkowych. Zanim taki przelew dojdzie do skutku, transfer środków będzie musiał być zatwierdzony przez właściwy organ podatkowy. Nowe przepisy wskazują także kwotę, na którą podatnik będzie mógł dokonać przelewu z wydzielonego rachunku VAT na własne konto.