Składki ZUS dla nowych firm w 2018 roku

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . ,

Każdy przedsiębiorca prowadzący zarejestrowaną działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowo odprowadzać musi składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdźmy, jakie składki zapłacą przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. małego ZUS, na preferencyjnych zasadach.

Które składki są obowiązkowe?

Polskie prawo ujęte w przepisach ustawy o ubezpieczeniach społecznych zakłada, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą obowiązkowo wpłacać do ZUS składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Dowolność istnieje wyłącznie przy ubezpieczeniu chorobowym. W wypadku zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca przez cały okres zawieszenia nie musi opłacać składek wypadkowych i chorobowych.

Wysokość składek „dużego ZUS”

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców, którzy nie mogą korzystać z preferencyjnego, małego ZUS-u jest 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny. Skoro przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogłoszone przez ZUS wynosi w 2018 roku 4 443,00 zł, to minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2018 roku dla osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze wynosi 2 665,80 zł.

Od podstawy tej oblicza się składki dla przedsiębiorców według stawek:

 • ubezpieczenie emerytalne – 19,52 proc. podstawy wymiaru,
 • ubezpieczenie rentowe – 8,00 proc. podstawy wymiaru,
 • ubezpieczenie wypadkowe – 1,67 proc. podstawy wymiaru,
 • ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) – 2,45 proc. podstawy wymiaru.

Suma składek na ubezpieczenia społeczne bez dobrowolnej składki chorobowej, wraz ze składką zdrowotną i składką na Fundusz Pracy dla przedsiębiorców opłacających tzw. duży ZUS, wynosi od kwietnia 2018 roku 1163,39 zł, a wraz ze składką chorobową 1228,70 zł.

Dla kogo preferencyjny „mały ZUS”?

Tak zwani młodzi przedsiębiorcy, czyli osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy lub takie, które nie prowadziły działalności przez 5 kolejnych lat, mają prawo do korzystania z preferencyjnych, niskich składek ubezpieczeniowych na ZUS w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Liczy się przy tym nie data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, lecz data faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności – ta sama, która wskazana jest w deklaracjach zgłoszeniowych do ZUS:

 • ZFA,
 • ZPA,
 • ZUA

Dotyczy to osób fizycznych, które podjęły działalność gospodarczą najwcześniej 25 sierpnia 2005 roku, czyli już po dniu wejścia w życie nowelizacji.

Z grona przedsiębiorców, którzy mogą korzystać z preferencyjnych składek ZUS, wyłączone są osoby, które:

 • „prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
 • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.”

Jak liczy się niższe składki na ZUS?

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.), podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczonych korzystających z tzw. małego ZUS-u, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej jest zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku wynosi 2 100 zł, co oznacza, że minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla nowych przedsiębiorców, korzystających z preferencyjnego ZUS-u, stanowi kwota 630,00 zł.

Przedsiębiorcy mogą, ale nie są zobowiązani do zadeklarowania wyższej kwoty podstawy wymiaru. Jeśli to zrobią, to w przyszłości będą mogli liczyć na wypłatę z ZUS wyższych świadczeń emerytalnych, chorobowych czy rentowych.

Ile wynoszą składki ZUS dla młodych przedsiębiorców?

Składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców, którzy korzystają z preferencji „mały ZUS” w 2018 roku, wynoszą odpowiednio:

 • 122,98 zł – składka na ubezpieczenie emerytalne,
 • 50,40 zł – składka na ubezpieczenie rentowe,
 • 15,44 zł – składka na ubezpieczenie chorobowe,
 • 10,52 zł – składka na ubezpieczenie wypadkowe.

Suma składek na ubezpieczenia społeczne, bez dobrowolnej składki chorobowej i składki na Fundusz Pracy w 2018 roku wynosi 503,84 zł (bez składki na FP) oraz 519,28 zł ze składką na FP.

Podstawą wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest kwota 3554,93 zł, a składka wynosi 319,94 zł miesięcznie. Do tego przedsiębiorcy muszą opłacać składkę na Fundusz Pracy, jeśli nie wystąpią inne tytuły do ubezpieczenia społecznego.