Jakie usługi są zwolnione z podatku VAT?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . ,

podatek vatW roku obecnym, podobnie jak w roku 2012 obowiązują te same stawki stawek VAT, przy czym podstawową stawką tego podatku jest stawka 23%. Obniżone stawki podatku od towarów i usług konsumpcyjnych wynoszą kolejno 8, 5 i 0%. Ustawa o VAT przewiduje zwolnienia niektórych usług świadczonych przez przedsiębiorców z opłacania podatku VAT. Jakie to będą usługi?

W 2013 r. co do zasady stawki podatku VAT pozostaną niezmienione. Oznacza to, że nadal stawką podstawową będzie stawka 23%, natomiast na niektóre towary i usługi stawki będą obniżone do 8%, 5% czy 0%. Nadal również w art. 43 ustawy o VAT przewidziano szereg zwolnień z VAT o charakterze przedmiotowo-podmiotowym.

Zwolnienia z podatku

Między innymi, zwolnienia z opłacania podatku VAT znajdują zastosowanie w odniesieniu do następujących usług:

  • Usługi dostaw gotowych posiłków,
  • Usługi zarządzania funduszami emerytalnymi,
  • Usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą,
  • Usługi, których przedmiotem są udziały w  spółkach,
  • Usługi pocztowe.

 

Dostarczanie posiłków gotowych
Od 2013 roku zwolnieniu z VAT podlegają dostawy gotowych posiłków, które przeznaczone są dla pasażerów. Warunkiem jest to, że dokonującemu ich dostaw nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku o kwotę podatku naliczonego, z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia owych posiłków.

Usługi związane z zarządzaniem Funduszami Emerytalnymi
Zwolnienie z podatku VAT przysługuje w odniesieniu do usług polegających na zarządzaniu OFE lub Funduszami Inwestycyjnymi. Wśród usług tych wymienia się zarządzanie aktywami funduszu, tworzenie rejestrów uczestników, dystrybucję tytułów uczestnictwa w funduszach, prowadzenie rachunków, prowadzenie rejestrów aktywów, administrowanie rejestrami uczestników oraz przechowywanie aktywów funduszy.

W roku obecnym obowiązuje zasada zwolnienia z VAT usług zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi oraz dobrowolnymi funduszami emerytalnymi, a także Funduszem Gwarancyjnym utworzonym na podstawie tych przepisów.

Usługi opieki
Zwolnieniu z podatku od towarów i usług konsumpcyjnych podlegają usługi opiekuńcze nad dziećmi i młodzieżą, jeśli opieka sprawowana jest nad dziećmi do 3 roku życia lub w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty.

Udziały w spółkach
Ustawa o VAT nadaje zwolnienie podatku VAT usługom, których przedmiotem są udziały w spółkach oraz w podmiotach mających osobowość prawną, ale z wykluczeniem usług przechowywania zarządzania udziałami.

Usługi pocztowe
Zwolnienie z VAT obowiązuje wobec powszechnych usług pocztowych, które świadczone są przez operatora usług pocztowych oraz wobec dostaw towarów ściśle związanych z usługami pocztowymi.

 

Dowiedz się również jakie towary i usługi objęte 8% stawką VAT