Jakie składki ZUS można ująć w kosztach firmowych?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . ,

zusGeneralnie, do kosztów firmowych zalicza się wszystkie wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na uzyskanie przychodu, albo na zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Czy opłacanie co miesiąc składek na ubezpieczenie społeczne również można uznać jako jedną z kategorii kosztów firmowych? Okazuje się, że jak najbardziej, ale nie każde składki od razu zostaną zaksięgowane w poczet kosztów firmowych.

Kiedy składki ZUS są kosztami firmowymi?

Dopiero po uiszczeniu składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedsiębiorca będzie miał możliwość zaliczenia ich do kosztów podatkowych. Można więc powiedzieć, że moment zapłaty składek na ZUS determinuje moment wpisania tychże składek w koszty uzyskania przychodów. Jeśli więc przedsiębiorca z różnych przyczyn spóźni się z zapłatą składki i uiści ją dopiero w kolejnym miesiącu, to wówczas w tym samym miesiącu, w którym dokonał on rzeczywistej zapłaty, wpisze je w koszty firmowe.

W przepisach podatkowych znajdziemy odpowiednie wytyczne, dotyczące momentu księgowania składek na ubezpieczenia społeczne. Inny termin będzie obowiązywał w przypadku opłacania składek za przedsiębiorcę i za jego pracowników, a jeszcze inny w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorców, które są finansowane tylko częściowo przez zleceniodawcę.

Typy składek a moment ich ujęcia w kosztach podatkowych

Jeśli chodzi o składki na ZUS za samych przedsiębiorców, to mogą oni po ich opłaceniu:

  • Zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów z działalności,
  • Odliczyć od dochodu stanowiącego podstawę wyliczenia należnego podatku dochodowego za dany miesiąc.

Jeśli chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników, to jeśli są one opłacane terminowo, wraz z terminową zapłatą wynagrodzenia pracowniczego, to przedsiębiorca ma możliwość zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty wynagrodzeń, w tym składki ZUS finansowane przez pracowników, za dany miesiąc. Gdy pracodawca przekroczy obowiązujący go termin wypłaty pensji pracowniczej, to koszty składek zaliczy on do kosztów podatkowych, po ich faktycznym uregulowaniu.

W przypadku składek ZUS zleceniobiorców, uiszczanych z ich środków finansowych, taki wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów w chwili wypłaty przez zleceniodawcę należności  wynikającej z zawartej umowy. Łącznie z wynagrodzeniem zleceniobiorcy. Składki na ZUS są kosztem podatkowym.

Zachęcamy również do zapoznania się z tekstem na temat księgowania kosztów badań profilaktycznych.