Jak ewidencjonować koszty reklamowe

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . , ,

koszty reklamoweDziałania reklamowe są definiowane na gruncie istniejących przepisów ustawy o rachunkowości jako te, których moment powstania kosztu znacznie wyprzedza wpływ na efekty w postaci przychodów. Stwarza to problemy w prawidłowym ich ewidencjonowaniu. Generalnie, zaleca się, aby rozliczanie w czasie nawet niewielkich kosztów reklamowych następowało sukcesywnie, bez względu na to, czy dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych czy też nie.

Ujęcie kosztów reklamowych

Zewidencjonowanie kosztów usług reklamowych w księgach rachunkowych firmy stwarza niemałe problemy, z uwagi na fakt, że nie wiążą się one bezpośrednio i w momencie ich poniesienia, z uzyskaniem przychodu. W przyszłości jednak usługi reklamowe przekładają się na wypracowanie przez przedsiębiorcę przychodów, a więc powinny zostać zaliczone do kosztów firmowych. Pytanie tylko, w jaki sposób. Uproszczeniem stosowanym przy rozliczaniu kosztów reklamowych w kosztach firmy jest ujęcie przejściowe takich kosztów w aktywach bilansu. Część kosztów reklamowych przypadająca na przyszłe okresy sprawozdawcze podlega w takim przypadku aktywowaniu i następnie odnoszona jest w kosztach następnych okresów sprawozdawczych.

Księgowy rozliczający koszty reklamy w kosztach firmowych musi zachować zasadę ostrożności. Wszystkie odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów powinny następować według jednej z dwóch zasad:

  • Zgodnie z upływem czasu,
  • Zgodnie z wielkością świadczeń.

Koszty rozliczane w czasie

Jeśli koszty kampanii reklamowej są ponoszone w jednym okresie sprawozdawczym, ale należy je rozliczać w czasie, to powinny zostać one ujęte w księgach rachunkowych w ten sposób, że poniesione koszty proste z tytułu opłaconej z góry usługi reklamowej ewidencjonuje się na koncie winien w „Rozliczeniach międzyokresowych kosztów, a na koncie ma w „Rachunku bankowym”. Z kolei, powstające odpisy aktywowanych kosztów przypadających na dany okres sprawozdawczy księguje się na koncie winien w zespole 4 lub 5 oraz na koncie ma w „Rozliczeniach międzyokresowych kosztów”.

Aby uprościć rozliczenia kosztów reklamowych, można je zaewidencjonować od razu w kosztach działalności operacyjnej jednostki, bez stosowania rozliczenia kosztów w czasie, ale może to w niektórych przypadkach prowadzić do zniekształcenia wyników finansowych firmy, a do tego nie można dopuszczać.