Co jest podstawą opodatkowania przy imporcie usług?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . ,

podatekImport usług polega na korzystaniu przez polskich przedsiębiorców z usług świadczonych przez zagraniczne firmy. Dzięki temu mogą oni skorzystać z nowoczesnych technologii i niekiedy uzyskać znacznie tańsze usługi, niż w kraju. Korzystanie z importu usług  niesie za sobą konieczność odpowiedniego ich rozliczenia w kraju, z Urzędem Skarbowym. Problem w tym, jak tego dokonać?

Ustalenie podstawy opodatkowania

W imporcie usług pierwszym krokiem do rozliczenia się z fiskusem będzie ustalenie podstawy opodatkowania. Podstawą tą będzie kwota, którą usługobiorca jest zobowiązany zapłacić. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których:

  • Wartość importu usług zostanie wliczona do podstawy opodatkowania wewnętrznego nabycia towarów,
  • Wartość importu usług na podstawie odrębnych przepisów zwiększa wartość celną importowanego towaru,
  • Podatek został rozliczony przez usługodawcę.

Jeśli dostawca usług w imporcie usług posiada miejsce zamieszkania poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej, podstawą opodatkowania będzie zawsze kwota, którą nabywca jest zobowiązany zapłacić. To właśnie nabywca też będzie podatnikiem zobowiązanym do zapłaty podatku.

Rozliczenie podatku

Do 31 grudnia 2012 roku po dokonaniu importu usług, nabywca był zobowiązany do wystawienia faktury wewnętrznej, na potrzeby dokumentacji firmowej. Faktura wewnętrzna była podstawą do rozliczenia podatku należnego i naliczonego. Należało ją ująć w rejestrze VAT sprzedaży i zakupów. Po wprowadzeniu zmian w przepisach o fakturowaniu, po 1 stycznia 2013 roku, nabywca nie musi już bezwzględnie wystawiać faktury wewnętrznej przy imporcie usług. Ma jednak taką możliwość. Faktura wewnętrzna może zostać również zastąpiona notą wewnętrzną.

Z kolei, usługodawca wystawia fakturę sprzedaży na kwotę netto, ze stawką VAT np., zgodną z przepisami kraju, w którym ma on swoją siedzibę. Faktura sprzedaży jest wystawiana w języku obcym, zaś wskazana na niej kwota wyrażona jest w obcej walucie. Nabywca usługi nie ma potrzeby tłumaczenia faktury zagranicznej na język polski.

Kwotę na fakturze sprzedaży wyrażoną w walucie obcej należy przeliczyć na złotówki, według średniego kursu danej waluty, ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień poniesienia kosztu. Podstawą opodatkowania jest wyrażona w polskich złotych cena importowanej usługi przeliczona na złotówki, do której dolicza się podatek VAT, według stawki obowiązującej dla danego rodzaju usługi na terenie Polski.