Bez obowiązku drukowania elektronicznej KPiR

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . ,

Jedną z form prowadzenia księgowości dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej bądź podatku liniowego, jest podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów. Podatnicy mogą ją prowadzić w formie elektronicznej, na co pozwala księgowość internetowa online lub programy komputerowe dedykowane dla e-księgowości. Dotychczas istniała jednak konieczność drukowania KPiR. Obecnie została ona zniesiona przez ustawodawcę, ale dla ściśle określonych przypadków.

Książka przychodów i rozchodówUproszczona forma księgowości

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów nazywana w skrócie KPiR to dokument, który służy przedsiębiorcom do ewidencjonowania operacji gospodarczej w formie uproszczonej. W księdze tej przedsiębiorca powinien ewidencjonować wszelkiego rodzaju przychody, w tym przede wszystkim przychody ze sprzedaży, zakup towarów handlowych i materiałów, koszty uboczne oraz wydatki, m.in. na wynagrodzenia pracowników czy inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zobowiązane do prowadzenia KPiR są osoby fizyczne, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkowane skalą podatkową lub podatkiem liniowym. Taką uproszczoną formę księgowości zastosują ponadto spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy były nie większe od równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Bez obowiązku drukowania KPiR w księgowości internetowej

Podatnicy prowadzący w formie elektronicznej KPiR byli dotychczas zobowiązani do drukowania zapisów księgi na koniec każdego miesiąca, na co wskazywało Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Obowiązek ten jednak został zniesiony 8 kwietnia 2016 roku, ale dla wybranych przypadków. Nie ma obowiązku drukowania KPiR prowadzonej elektronicznie, w przypadku gdy program komputerowy zapewnia jej wydrukowanie według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi.

Podatnik ma jedynie obowiązek do przeniesienia treści księgi na informatyczny nośnik, który zapewni trwałość zapisu informacji umieszczonych w podatkowej KPiR. W przepisach brakuje informacji, w jaki sposób należy tego dokonać.

Najlepiej zapisywać treść księgi na nośnikach elektronicznych po zakończeniu każdego miesiąca, ponieważ w trakcie kontroli organ podatkowy, który wykryje brak zapisów zakończonych miesięcy, może uznać elektroniczną KPiR za wadliwą.